MTÜ EESTI KIRBUTURG PÕHIKIRI

1 ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing nimetusega Eesti Kirbuturg, lühendatult "MTÜ Eesti Kirbuturg" (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2 Ühingu eesmärgiks on edendada kirbuturgude kultuuri ja selle läbi muuta Eesti elanike tarbimisharjumusi keskkonnasäästlikumaks.
1.3 Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.4 Eesmärkide saavutamiseks teostab ühing muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.4.1 Eesti elanikkonna hulgas kirbuturgude kultuuri edendamine;
1.4.2 Eesti elanikkonna hulgas keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste propageerimine;
1.4.3 võrgustiku arendamine, mis tegeleb kasutuskõlblike esemete kokkukogumise ja uuesti kasutusse saatmisega annetamise või müügi teel;
1.4.4 keskonnaalase haridus- ja koolitusvõimaluse pakkumine huvigruppidele;
1.4.5 eesmärkide täitmiseks vajalike stipendiumite ja toetuste maksmine.

2 ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMINE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Üldkoosolekul on õigus määrata Ühingu liikmete arvu ülempiir.
2.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
2.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub kõik ühingu ees olevad võlad. Juhatus kustutab väljaastumisavalduse esitanud liikme ühingu nimekirjast ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Liige loetakse ühingust lahkunuks pärast tema kustutamist ühingu liikmete nimekirjast.
2.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
2.4.1 ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;
2.4.2 ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.4.3 astub ühinguga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks
2.4.4 kahjustab olulisel määral ühingu huve, põhjustab ühingule varalist kahju või on muul põhjusel kaotanud ühingu teiste liikmete usalduse
2.5 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.
2.6 Ühingust välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi ühingu varale.

3 LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikmetel on õigus:
3.1.1 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.1.2 olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
3.1.3 saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.
3.2 Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1 järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
3.2.2 tasuma määratud liikmemaksu;
3.2.3 teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
3.2.4 tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel;
3.2.5 mitte kahjustama oma tegevusega ühingu mainet.

4 ÜLDKOOSOLEK
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel võivad osaleda ja hääletada kõik ühingu liikmed. Ühingu liiget võib üldkoosolekul esindada teine ühingu liige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.
4.2 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1 põhikirja muutmine;
4.2.2 eesmärgi muutmine;
4.2.3 juhatuse liikmete määramine;
4.2.4 revisjoni määramine;
4.2.5 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
4.2.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
4.3.1 aastaaruande kinnitamiseks;
4.3.2 seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt neliteist päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ühingu liikmele 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole ühingu liikmetest.
4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

5 JUHATUS
5.1 Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1 - 3 liiget.
5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.3 Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 50000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.4 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus
5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad üks kord kuus.

6 OSAKONDADE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1 Vähemalt kolm ühingu liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada ühingu piirkondliku osakonna.
6.2 Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.
6.3 Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 3 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.
6.4 Osakonnale jääb 1/2 osakonda kuuluvate ühingu liikmete liikmemaksust.
6.5 Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.
6.6 Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ühingu juhatusele 1 kuu jooksul peale ühingu majandusaasta lõppu.

7 ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
7.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3 Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

MEKLühitutvustus
Toetajad
Telliskivi kirbuturu fotoalbumBroneeri müügiplats!
Javascript peab olema aktiveeritud, et vaadata kirbuturg24.ee veebilehte.
Palun aktiveeri javascript brauseri seadetes!